Index of /gateavisa

 

Gateavisa er et anarkistisk og motkulturelt tidsskrift, og kan i 2020 feire 50 år. Publikasjonen utkom for første gang i 1970 og er et av verdens eldste anarkistiske tidsskrift som fremdeles blir utgitt. Gateavisa vokste fram i kjølvannet til de motkulturelle tendensene som skyllet inn over Norge på slutten av sekstitallet. Med årene vokste den seg til å bli landets sentrale motkulturelle avis med månedlig utgivelser og nasjonal distribusjon. I sin tid var publikasjonen større enn både Klassekampen og Ny Tid. Gateavisa har siden oppstarten gjort narr av autoritære og puritanske trekk ved det norske samfunnet. Forskjellig fra andre medier i Norge var den tidlig ute med å støtte homofiles rettigheter, pornografi, S&M, legalisering av cannabis, samt en rekke andre tabubelagte tema.

Redaksjonsmøte, 1981. Christian Vennerød, Syphilia Morgenstierne, Jon Rognlien. Foto: Rune Myhre


 

Publikasjonen ble i sin tid også tilknyttet den framvoksende anarkistbevegelsen, og fungerte en stund som bevegelsens primære organ. Samarbeidet med anarkistene varte ikke lenge, men Gateavisa har fortsatt sin dekning av anarkismen. Anarkismens økende aktualitet er en av begrunnelsene for valget. Anti-globaliseringsbevegelsen som vokste frem etter protestene mot WTO-konferansen i 1999, har de senere årene reaktualisert anarkismen både som praktisk og teoretisk felt. Enten det er antifascister, forkjempere for homofiles rettigheter, øko-bevegelser eller radikale aktivister, definerer stadig flere av dagens protestbevegelser seg innenfor en anarkistisk horisont. Derfor har Gateavisas redaksjon som målsetning å dekke dagens nasjonale og internasjonale protestbevegelser.

I tillegg til tidsskriftets spesielle fokus på anarkisme, har redaksjonen et ønske om å videreføre publikasjonens dekning av motkultur mer generelt. Imidlertid er antakeligvis motkultur noe annet i dag enn hva det var da publikasjonen startet opp. Gateavisa vil derfor i framtiden være et kontinuerlig forsøk på å definere for offentligheten hva motkultur er i vår tid. Vi vil undersøke og analysere ulike miljøer som på en eller annen måte protesterer mot grunnleggende trekk ved samfunnet vi lever i.

Gateavisa ble overtatt av en ny redaksjon i 2017, etter de historiske redaksjonslokalene i Hjelms gate brant ned tre år tidligere. Redaksjonsmedlemmene kommer ikke fra et politisk miljø, men anarkismen videreføres likevel som et hovedfelt i tidsskriftets dekning.